๕ คุณสมบัติของมนุษย์

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-268-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

คำนำ

เกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีคุณสมบัติมนุษย์
คุณสมบัติของมนุษย์ คือ “ศีล ๕”

“มนุสสเปโต”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นเปรต
“มนุสสติรัจฉาโน”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นเดรัจฉาน
“มนุสสเนรยิโก”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นสัตว์นรก
“มนุสสภูโต”  มนุษย์ที่มีมนุษยสมบัติครบ
“มนุสสเทโว”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นเทวดา

ศีลข้อที่ ​๑  ปาณาติปาตา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์
ศีลข้อที่ ๒  อะทินนาทานา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ศีลข้อที่ ๓  กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ศีลข้อที่ ๔  มุสาวาทา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการพูดปด
ศีลข้อที่ ๕  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการดื่มสุรา เมรัย และเสพของมึนเมา

ศีล  ๕

ความหมายของ  “ศีล  ๕”
ความสำคัญของ ​”ศีล  ๕”
วัตถุประสงค์ของ “การรักษาศีล”
ผลดีของ  “การรักษาศีล”
วิธีสมาทานศีล