ให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเป็น เห็นทางสู่นิพพาน

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-093-9
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

๑. การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน
 • ประเภทของทาน
 • เหตุใดจึงต้องให้วัตถุทาน
 • ข้อควรระวังเรื่องการให้วัตถุทาน
 • อภัยทาน เป็นการให้ที่สูงกว่าวัตถุทาน
 • ธรรมทาน คือการให้ความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์
 • ให้นิพพานเป็นทาน
 • สุญญตาทาน ให้ความว่างเป็นทาน
 • สุญญตาทาน คือ การสละตัวกู ของกู
 • วิธีการให้สุญญตาทาน
 • สุญญตาทาน ไม่เสียเงินและยังได้นิพพาน
 • พระพุทธเจ้าให้ละเหยื่อของโลก
 • บุญ คือเหยื่อล่อยิ่งกว่าเหยื่อล่ออย่างอื่น
 • ต้องการพ้นทุกข์ ต้องละเหยื่อล่อให้หมด
 • สวรรค์ คือนรกชนิดหนึ่ง
 • ทำบุญมาก เป็นทุกข์เพราะอยาก
 • หยุดใจให้อยาก ก็ชนะได้ทุกอย่าง
 • สวรรค์-นรก ในชาติปัจจุบัน
 • หยุดอยากได้ ก็จะรอดพ้นภัยในวัฏสงสาร

๒. รักษาศีลเป็น เห็นทางสู่นิพพาน

 • ศีลวัตร หมายถึงอะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ?
 • ศีล เรื่องใหญ่ ต้องพูดให้เข้าใจอย่างแจ้งชัด
 • ศีล : เป็นบาทฐานของศาสนา
 • ศีลคืออะไร?
 • กาย วาจา ปกติ แผ่อิทธิพลให้ใจปกติด้วย
 • ต้นเหตุแห่งศีล
 • จุดมุ่งหมายของการรักษาศีล
 • อานิสงส์ของการรักษาศีล

๓. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น

  • สมาธิเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนยังสนใจกันน้อย
 • สมาธิ มีทั้งในหน้าที่และกิจทั่วไป
 • หงุดหงิดกลุ้มใจ ใช้สมาธิไล่ออกไปได้
 • เมื่อยังเป็นปุถุชนสามัญ ย่อมเผชิญสิ่งรบกวนใจเป็นธรรมดา
 • ผู้ฝึกสมาธิจนจิตนิ่งใส จะเห็นสิ่งทั้งหลายได้ตามเป็นจริง
 • สมาธิ วิธีพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ต้องใช้เงิน
 • หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะคือหน้าที่
 • ทำหน้าที่ได้ดี เพราะมีสมาธิคอยควบคุม
 • อุบายวิธีทำสมาธิเบื้องต้น
 • สมาธิที่ทำถึงขั้นรวมจิตเป็นหนึ่ง ก็จะลึกซึ้งถึงขั้นได้ฌาน
 • ทำสมาธิให้จิตสงบเย็น เป็นนิพพานน้อยๆ
 • ท่านั่งถูกวิธี จิตมีสมาธิเร็วขึ้น

๔. สวดมนต์พ้นทุกข์

 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • ปุพพภาคนมการ
 • สรณคมนปาฐะ
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • ติลักขณาทิคาถา
 • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 • บทพิจารณาสังขาร
 • อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์