สวดมนต์แปล

98฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-577-4
ขนาดสินค้า 29.6 x  43.6  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 500  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 98  บาท

 

คำอธิบาย

พร้อมโปสเตอร์ 4 สีสวยงามด้านในเล่ม

1. โปสเตอร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  2. พระเกจิอริยสงฆ์ทั่วประเทศ  3.พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  4.เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทย 

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล

บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา

ภาค ๒ บทสวดพิจารณาธรรม

สรณคมนปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
อริยธนคาถา
พุทธอุทานคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
อาทิตตปริยายสูตร
ปฏิจจสมุปบาท
ติลักขณาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ

ภาค ๔ ศาสนพิธี

คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำถวายสังฆทานทั่วไป