สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น แปล (เล่มใหญ่)

128฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-591-0
ขนาดสินค้า 29.6 x  43.6  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 100  แกรม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 96  หน้า
ราคาปก 128  บาท

 

คำอธิบาย

มิติใหม่แห่งหนังสือสวดมนต์
เล่มใหญ่ ตัวโตๆ อ่านง่าย
รวมบทสวดมนต์แปล
บทสวดพิจารณาสภาวธรรม
คำอุทิศบุญและศาสนพิธี

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น
บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา
บทสวดพิเศษท้ายทำวัตร
สรณคมนปาฐะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อริยธนคาถา
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ปฏิจจสมุปบาท
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาโพธิบาท

ภาค ๒ บทสวดพระพุทธมนต์
บทชุมนุมเทวดา
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
สัมพุทเธ
นโมการอัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รตนปริตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
คาถามหาเมตตาใหญ่
อุณ๎หิสสวิชัยคาถา
เทวตาอุยโยชนคาถา (เชิญเทวดากลับ)
บทพาหุงมหากา
๑. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๓. ชยปริตร (มหากาฯ)
๔. สัพพมงคลคาถา
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
จุลลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
พระคาถามหาจักรพรรดิ
๑. บทบูชาพระ
๒. บทกราบพระ ๖ ครั้ง
๓. บทสมาทานศีล ๕
๔. บทอาราธนาพระ
๕. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
๖. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
๗. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๘. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
๙. คำอธิษฐานแผ่บุญ
๑๐. คำอธิษฐานรวมบุญ
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาบูชาไอ้ไข่ (วัดเจดีย์)

ภาค ๓ ศาสนพิธี
คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาศีล ๘
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำกรวดน้ำย่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทานทั่วไป
คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
คำถวายหนังสือธรรมะ