สวดมนต์มหามงคล

45฿

New!
  • รหัส isbn 978-616-268-617-7
  • ขนาดสินค้า 18.5×26 cm.
  • กระดาษปอนด์ 70 แกรม
  • น้ำหนัก 110 กรัม
  • สีหมึกพิมพ์ 1 สี
  • จำนวนหน้า 80 หน้า

คำอธิบาย

สวดมนต์มหามงคล

สารบัญ

สารบัญ
ภาค ๑ ทำวัตร
บททำวัตรเช้า
๑. บทนำทำวัตรเช้า
๒. บทปุพพภาคนมการ
๓. บทพุทธาภิถุติ
๔. บทธัมมาภิถุติ
๕. บทสังฆาภิถุติ
๖. บทรตนัตตยัปปณามคาถา
๗. บทสังเวคปริกิตตนปาฐะ
บททำวัตรเย็น
๑. บทนำทำวัตรเย็น
๒. บทปุพพภาคนมการ
๓. บทพุทธานุสสติ
๔. บทพุทธาภิคีติ
๕. บทธัมมานุสสติ
๖. บทธัมมาภิคีติ
๗. บทสังฆานุสสติ
๘. บทสังฆาภิคีติ
ภาค ๒ สวดมนต์เสริมมงคลชีวิต
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทชุมนุมเทวดา
๒.๑ พระปริตรกำจัดทุกข์
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทอภยปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทรัตนโอสถ
บทอุณหิสสวิชัย
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทมหาเมตตาใหญ่
บทมหาสมยสูตร
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาทิพยมนต์
บทจุลชัยปกรณ์
บทพุทธบารมี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๒.๒ สวดอวยชัยให้พร
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศบุญครอบจักรวาล