Sale!

สวดมนต์นักเรียน

18฿ 16฿

รหัส isbn 978-616-268-299-5
ขนาดสินค้า 13.0×18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

พิมพ์แจกมีรายชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

100  เล่มขึ้นไป 16  บาท
300  เล่มขึ้นไป 15  บาท
500  เล่มขึ้นไป 14  บาท
1,000  เล่มขึ้นไป 13  บาท
2,000  เล่มขึ้นไป 12  บาท

รายละเอียด

สารบัญ สวดมนต์นักเรียน

– วิธีอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น
– บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
– บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์
– บทสวดมนต์หมู่สำหรับนักเรียนก่อนนอน
– บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล
– บทสวดมนต์ประจำตัวนักเรียนก่อนนอนที่บ้าน
– บทสวดมนต์ไหว้ครู
– บทสวดมนต์ไหว้ครู
– ศาสนพิธีที่นักเรียนควร
– พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
– บทเพลงดีๆ ที่นักเรียนควรร้องให้ถูกต้อง
– คำปฏิญาณตนของนักเรียน-ลูกเสือ