สวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี

30฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-321-3
ขนาดสินค้า 18.5 x  26.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 150  กรัม
สีหมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 72  หน้า

 

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย


รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทนมการสิทธิคาถา
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร
บทรตนสูตร
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทวัฏฏกปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทโพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากาฯ)
บทพระคาถาชินบัญชร
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทคาถาโพธิบาท
บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
บทจุลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา
คาถาบูชาดวงชะตา
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
กราบลาพระ 5 ครั้ง
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ