สวดมนต์ข้ามปี ดีทันตา สวดมนต์ทุกเวลา ดีทันใจ

50฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-563-7
ขนาดสินค้า 18.5 x  26.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์  4 สี ทั้งเล่ม
จำนวนหน้า 112  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

 

สวดมนต์ข้ามปี ดีทันตา สวดมนต์ทุกเวลา ดีทันใจ
รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ภาค ทำวัตรเช้า-เย็น
ทำวัตรเช้า (เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้า)
ทำวัตรเย็น (เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเย็น)

ภาค พระปริตรพิชิตภัย
บทบูชาพระรัตนตรัย
บูชาพระรัตนตรัยด้วยธูป เทียน ดอกไม้
บทกราบพระรัตนตรัย
แสดงความเคารพด้วยการกราบ
บทชุมนุมเทวดา
อัญเชิญเทวดามาประชุมฟังธรรม
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
กล่าวนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
รับเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
บทนมการสิทธิคาถา
ขอรับพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
บทสัมพุทเธ
ขอพรจากพระพุทธเจ้า ๓ ล้านกว่าพระองค์
บทนโมการอัฏฐกถา
นอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยนะโม ๘ บท
บทมงคลสูตร
บทสวดให้เกิดมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
บทรตนสูตร
ขออำนาจพระไตรรัตน์ขจัดสิ่งชั่วร้าย
บทกรณียเมตตสูตร
ผู้คนเมตตา เทวดารักใคร่
บทขันธปริตร
ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ
บทโมรปริตร
ป้องกันภัยจากศัตรู ผู้คิดร้าย
บทวัฏฏกปริตร
ป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า
บทอาฏานาฏิยปริตร
ภูตผีปีศาจ อมนุษย์ ไม่เบียดเบียน
บทอังคุลิมาลปริตร
สตรีมีครรภ์คลอดบุตรง่าย
บทโพชฌังคปริตร
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพดี
บทอภยปริตร
กลับลางร้ายให้กลายเป็นดี
บทอุณ๎หิสสวิชัย
ต่ออายุ ไม่ตายก่อนอายุขัย

ภาค อุดมธรรมนำสุข
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ชี้ทางไปสู่ความพ้นทุกข์
บทอนัตตลักขณสูตร
พิจารณาธรรมโดยความเป็นอนัตตา
บทอาทิตตปริยายสูตร
พิจาณาไฟที่เผาใจให้เร่าร้อน
มหาสมยสูตร
หมู่เทวดาอวยชัยให้การรักษาคุ้มครอง
ภารสุตตคาถา
พิจารณาขันธ์ ๕ เป็นภาระหนัก
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ตัดเวรกรรม

ภาค พุทธรรมนำชัยให้สุขี
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
บทชยปริตร (มหากา)
มีชัยในการทำมงคลทุกอย่าง
บทพระคาถาชินบัญชร
เสกตัวสร้างเกราะกันภัยแก่ตน
บทมงคลจักรวาลใหญ่
ขอสิ่งที่เป็นมงคลในจักรวาลประทานความสวัสดี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
ความดีที่พระพุทธเจ้าใช้ปราบมาร
บทคาถาโพธิบาท (คาถาป้องกนภัย ๑๐ ทิศ)
ปกป้องภัยในทิศทั้ง ๑๐
บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
ขอสิ่งมงคลในจักรวาลทั้ง ๘ ทิศมาเป็นกำแพงแก้วป้องกันภัย
จุลชัยปกรณ์
ขจัดภัยให้เกิดสิริมงคล
บทสวัสดิมงคล
มงคลที่นำความสวัสดีสู่ชีวิต
บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
ขอความสุขสงบบังเกิดมีแก่บ้านเมือง
บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
ถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา
ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐
คาถาบูชาดวงชะตา
ต่อชะตา ปรับดวงร้ายให้เป็นดี
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
อัญเชิญเทวดากลับ
คาถามหาจักรพรรดิ
มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
คาถาเงินล้าน
ลาภผลบังเกิดไม่ขาดสาย
บทสัพพมงคลคาถา
อวยชัยให้เกิดสิริสวัสดิมงคล

ภาค แผ่เมตตาบารมี อุทิศบุญ
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
ให้มีจิตคิดเมตตาตน ใฝ่ดีหลีกหนีชั่ว
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
ให้มีจิตคิดเมตตาผู้อื่น ไม่คิดเบียดเบียน
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
แบ่งปันบุญ เพิ่มบุญให้ยิ่งขึ้น
กราบลาพระ ๕ ครั้ง
คำสมาทานศีล ๕