สวดมนต์ขอขมาอโหสิกรรม

15฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-575-0
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญ

ภาค ๑ ขอขมาอโหสิกรรม
ลำดับการขอขมาอโหสิกรรม
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำขอขมาอโหสิกรรมแบบรวม
คำขอขมาอโหสิกรรมเฉพาะบุคคล
๑. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัย
๒. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อนักบวชผู้ทรงศีล
๓. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา
๔. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์
๕. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ
๖. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล
๗. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อมิตรสหายและเพื่อนมนุษย์
๘. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อสิ่งที่ควรเคารพ
๙. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร
๑๐. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่
คำยกโทษอโหสิกรรม
คำสำนึกบาป

ภาค ๒ สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทสวดสอนธรรมะแก่เจ้ากรรมนายเวร
บทปัจฉิมโอวาท
บทโอวาทปาฏิโมกข์
บทเมตตานิสังสสูตร
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทสัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล
คำอธิษฐานจิตขอพร ขอปัญญา