สวดพระปริตรพิชิตกรรม

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-303-9
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • สวดมนต์ คืออะไร
 • ใจใสๆ ทำให้ได้พบสุข
 • ปลูกศรัทธา จะเห็นอานุภาพปริตร
 • สวดมนต์ พิชิตกรรมใด้อย่างไร
  ๑. การบูชาพระรัตนตรัย
  ๒. กราบพระรัตนตรัย
  ๓. ชุมนุมเทวดา
  ๔. นอบน้อมพระพุทธเจ้า
  ๕. ไตรสรณคมณ์
  ๖. สัมพุทเธ
  ๗. มงคลสูตร
  ๘. รตนสูตร
  ๙. เมตตปริตร
  ๑๐. ขันธปริตร
  ๑๑. โมรปริตร
  ๑๒. วัฏฏกปริตร
  ๑๓. ธชัคคปริตร (ย่อ)
  ๑๔. อาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
  ๑๕. อังคุลิมาลปริตร
  ๑๖. โพชฌังคปริตร
  ๑๗. อภยปริตร
  ๑๘. สักกัตวา
  ๑๙. นัตถิ เม
  ๒๐. ยังกิญจิ
  ๒๑. มงคลจักรวาลใหญ่
  ๒๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
  ๒๓. ชยปริตร
  ๒๔. เทวตาอุยโยชนถาคา
  ๒๕. สัพพมังคลคาถา
 • ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญ
  ๒๖. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  ๒๗. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  ๒๘. บทแผ่ส่วนกุศล
  ๒๙. บทอธิษฐานจิต