วิปัสสนาและอานาปานสติ

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-276-6
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


 • ปก : วิปัสสนา และ อานาปานสติ
 • คำนำ
 • คำว่า “วิปัสสนา”
 • “วิปัสสนา” มีความหมายว่า “เห็นแจ้งชัด”
 • “เห็นแจ้ง” คือเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
 • วิปัสสนาแท้จริง ต้องเห็นแจ้ง คงที่เรื่อยไป
 • “การเพ่ง” เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
 • ไม่ควรเพ่ง เพื่อความสงบอย่างเดียว, พึงเพ่ง เพื่อให้เห็นแจ้งด้วย
 • “สมาธิภาวนา” นำพาสู่เป้าหมาย 4  ประการ
 • “วิปัสสนาแท้” คือทำให้เห็นแจ้ง ไม่ยึดมั่นถือมั่น
 • กิเลสที่แท้จริง คือ กิเลสอย่างละเอียด
 • กิเลสแท้จริง ละได้ด้วยโลกุตตรธรรม
 • ทำวิปัสสนา เพื่อสร้างอริยมรรคขึ้นมาฆ่ากิเลส
 • เมื่ออริยมรรคมีขึ้นแล้ว กิเลสจะไม่มีอาหารและแห้งดับไป
 • เป็นอยู่ให้ถูกต้องด้วยวิปัสสนา จักเดินหน้าสู่ความเป็นอริยบุคคล
 • วิปัสสนาจะบังเกิดผล ต้องฝึกฝน “อานาปานสติ”
 • เจริญวิปัสสนาทุกลมหายใจ เป็นวิสัยที่ทำได้
 • ถ้ายังทำอานาปานสติขั้นลึกไม่ได้ ก็ให้เริ่มจากง่ายไปหายาก
 • อานาปานสติ 16 ขั้น เทียบกับสติปัฏฐาน 4
 • สติปัฏฐานสัมพันธ์กับการฝึกอานาปานสติ
 • เพ่งให้เห็นชัดว่า “นี่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา” คือเป้าหมายของวิปัสสนา
 • เพ่งดูให้รู้แจ้งว่า “สิ่งทั้งปวง ไม่น่าเอา” เพียงเท่านั้น ญาณก็จะเกิด
 • วิปัสสนาที่เห็นแจ้งง่าย ให้ใส่ใจเพ่งดูที่ตัวทุกข์
 • คนจะพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ ต้องอาศัย “สัมมาทิฏฐิ”
 • มีสัมมาทิฏฐิแบบโลกีย์ ก็มีสุขทุกข์ตามสภาพ
 • มีสัมมาทิฏฐิแบบโลกุตตระ จะระอาใจในสุขทุกข์ ไม่ยึดถือ
 • เข้าถึง “นิพพาน” ได้ ความน่าระอาใจก็สลายหมดสิ้น
 • อานาปานสติ (สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย ขั้นต้นๆ เพื่อรู้จักไว้ก่อน)
 • “อานาปานสติ” ทำให้ชิน ทำให้คล่อง อานิสงส์มหาศาล
 • ฝึก “อานาปานสติ” เหมือนพี่เลี้ยงไกวเปลเด็ก
 • มนุษย์ไม่เสียชาติเกิด เมื่อได้เจริญอานาปานสติ

คุณอาจจะชื่นชอบ…