รอยธรรมคำสอน

60฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-260-5
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ

สร้างพระประจำใจ

ปฏิสันถารธรรม ๑๐
วันทำาใจให้ถึงพระ ๑๒
ปฏิบัติกรรมฐาน ท่านจะพบพระในใจ ๑๓
คนที่มีทางไป เพราะคนนั้นได้ที่พึ่ง ๑๔
มีสติเป็นเรือนจิต มีชีวิตเป็นเรือนใจ จึงได้ที่พึ่งอันประเสริฐ ๑๕
เกิดเป็นคน อย่าคิดแต่เข้าข้างตนเป็นอันขาด ๑๖
เย็นกายเย็นใจ เพราะไม่อาฆาตแค้นใครเขา ๑๗
เราจะรู้ด้วยตน ถ้าผลปฏิบัติถึงที่ ๑๘
มีจิตผ่องใส ใจมีอารมณ์หนึ่งเดียว ๑๙
อย่าเที่ยวตำาหนิใคร ๒๐
ดูพระในใจตนเท่านั้น ๒๑
สิ่งที่ช่วยป้องกันท่านได้ ก็คือพระในใจตน ๒๒
ตัดกังวล ผลปฏิบัติถึงก้าวหน้า ๒๓
จะมีปัญญา ถ้าทำาใจให้ละเอียดอ่อน ๒๔
ยอมโง่ก่อน เทคนิคสอนตนให้มีปัญญา ๒๕
มหาเสน่ห์ตำารับใหญ่ เพราะมีใจเป็นพระ ๒๖
อย่าเอาทุกข์นอกมาใส่ใจ เพราะทุกข์ในก็มีมากมายน่าดู ๒๗
บันไดไต่สู่มรรคผล ๒๘
ย่อมสำาเร็จแก่คนผู้มีจิตใจดี ๒๙
ธรรมีกถาอนุโมทนาพจน์ ๓๐

สร้างปัญญาไว้แก้ปัญหา ๓๑
ปฏิสันถารธรรม ๓๒
ไม่ทำาเหตุให้ดี ชีวิตจึงมีแต่ปัญหา ๓๓
ไร้บุญวาสนา จะเอาดีไม่ได้ ๓๔
มีธรรมประจำาใจ จักได้สุขเบิกบานหรรษา ๓๕
เจริญภาวนา กุญแจไขปัญหาชีวิต ๓๖
ภาวนาจนจิตใส ขยายปัญญาได้ ๓๗
การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้เมตตา ๓๘
เอาคุณค่าพระรัตนตรัยมาไว้ในใจตน ๓๙
เข้าวัดอย่างไรให้ได้ผลดี ๔๐
มีพระรัตนตรัยในใจ เหมือนได้แก้วมณีล้ำาค่า ๔๑
ถ้ามีสัจจะ ย่อมชนะใจตน ๔๒
ภาวนามัย ผลบุญใหญ่กว่าศีลทาน ๔๓
เจริญกรรมฐาน คือ การช่วยเหลือตนให้พ้นปัญหา ๔๔
อย่าละทิ้งขว้าง ต้องสร้างความเพียรต่อไป ๔๕
กำาหนดสติที่จิตได้ ทำาให้พบปัญญา ๔๖
วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ๔๗
เจริญกรรมฐาน คือ การทำาให้ตนมีฐานสติที่ดี ๕๒
มีเวรกรรม ต้องทำากรรมฐานช่วยแก้ไข ๕๓
ปิดทางอบาย ไม่ต้องไปเกิดในที่ต่ำาช้า ๕๔
เกิดเป็นคนจงอย่าลืมบุญคุณใคร ๕๕
อนุโมทนาในกุศลความดี ๕๖
สร้างสุขล้ำาค่าในชีวิต ๕๗
ปฏิสันถารธรรม ๕๘
ทำาบุญมาไม่เท่ากัน ทุกท่านนั้นเลยมีความแตกต่าง ๕๙
อยู่อย่างไรให้มีความสุข ๖๐
ปลูกคุณภาพชีวิต ด้วยตั้งจิตเจริญวิปัสสนา ๖๑
อย่าหาเหาใส่หัว ตัวจะได้ไม่ทุกข์ร้อน ๖๒
ฝืนใจก่อน ถึงจะสอนตนให้ได้ดี ๖๓

มีสุขได้ ด้วยมีสติสัมปชัญญะในทุกลมหายใจ ๖๔
จะพบ “๕ ให้” หากใครเจริญกรรมฐานวงจรครบ ๖๕
ประสบทุกข์แน่ ถ้าแก้ปัญหาด้วยอบายมุข ๖๖
สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ ถึงเรียกได้ว่าสุขจริง ๖๗
ทำาในสิ่งที่เอื้อต่อสุขภาพ ถึงจะได้รับสุขทางกาย ๖๘
สุขทางใจ สร้างได้ด้วยประพฤติธรรม ๖๙
เมื่อตนพบสุขล้ำา ต้องนำาออกเผื่อแผ่เจือจาน ๗๐
โลกปัจจุบัน มีทั้งด้านเสื่อมและด้านดี ๗๑
มีความเจริญทางวัตถุมาก หากแต่จิตใจต่ำาลงไป ๗๒
ใครปรับตัวไม่ทัน คนนั้นจะพบแต่ปัญหา ๗๓
ถ้าพึ่งตนด้วยใช้ธรรม ย่อมนำาให้พบสุขแท้ ๗๔
มียาแก้แต่ไม่ทาน มันก็รักษาตัวไม่ได้ ๗๕
เกิดเป็นคน อย่าอยู่อย่างคนไร้ที่พึ่ง ๗๖
ผลปฏิบัติเป็นสากล จึงส่งผลตลอดกาล ๗๗
รู้เท่าทัน และมีสันโดษได้ ใจก็เป็นสุข ๗๘
ปลูกความรอบรู้ให้มากไว้ จะปรับตัวทันโลกได้ดี ๗๙
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ๘๐
ต้องรู้เท่าทันเอาไว้บ้าง ๘๑
แต่บางสิ่งบางอย่าง ก็จำาต้องรู้ให้ถ้วนถี่ ๘๒
เพราะมีความรอบคอบ ชอบแล้วทำาให้เป็นคนรู้จริง ๘๓
สิ่งที่เป็นโลกธรรม ๘๔
ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงแน่ ๘๕
เกิดแก่ทุกตัวตน แต่มีผลแตกต่างกัน ๘๖
แม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ก็ควรฝึกใจให้รู้เท่าทันไว้ ๘๗
พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ ๘๘
ใจก็ย่อมเป็นสุขสดใส ๘๙
จะถูกเพลิงเผาใจ ๙๐
ถ้าไม่มีความสันโดษยินดี ๙๑
ที่ว่ายินดีนั้น ๙๒

ท่านสอนให้ยินดีเฉพาะของๆ ตน ๙๓
คนที่เกิดใหม่ ทำาไมมือจึงกำาไว้ ๙๔
แล้วตอนตาย ทำาไมมือถึงแบ ๙๕
รู้กรรมตนแน่ แต่ท่านต้องตั้งใจจริง ๙๖
พบสิ่งอันเป็นสุขล้ำาค่า มีปัญญาแก้ปัญหาในชีวิต ๙๗
อนุโมทนาในกุศลจิตที่คิดสร้างกรรมดี ๙๘
อธิษฐานจิตสร้างบารมี ๙๙
ปฏิสันถารธรรม ๑๐๐
เลี้ยงสังขาร นำาไปสร้างประโยชน์กันบ้างไหม ๑๐๒
ก่อนจะตาย ควรทำาชีวิตให้มีค่า ๑๐๓
รู้จริงหายาก รู้มากหาง่าย ๑๐๔
แม้แต่เปลือกยังไม่มี จะเอาดีได้อย่างไร ๑๐๕
ไม่ใช่ที่รับปัญหาใคร แต่เป็นที่สอนวิธีแก้ปัญหาให้ ๑๐๖
ไม่ช่วยตนกัน ใครล่ะจะช่วยท่านได้ ๑๐๗
อย่าใช้ความเป็นพุทธแต่ในแบบฟอร์มประวัติ ๑๐๘
อย่าเอาแต่ทัวร์บุญวัด จัดทัวร์สำารวจตัวเองก่อน ๑๐๙
คำาสอนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ๑๑๐
พลังบารมีชั้นประถม เริ่มต้นที่ความเพียรทำา ๑๑๑
พลังบารมีชั้นมัธยม นำาความตั้งใจมาสอนต่อ ๑๑๒
บารมีชั้นมหาลัย ก่อให้เกิดความอาจหาญในหน้าที่ ๑๑๙
บารมีสำาหรับใช้ในครอบครัวให้มีสุข ๑๒๐
ทุกสัปปายะมีความสำาคัญ ทำาให้วัดนั้นน่าเข้า ๑๒๑
ศีล ไม่ต้องไปรับเอากับพระเท่านั้น ๑๒๒
จิตที่ตั้งมั่น ล้วนเกิดจากการเจริญสติ ๑๒๓
อานิสงส์ดีๆ ที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน ๑๒๔
ใครๆ ก็ต้องการคนที่มีคุณภาพชีวิต ๑๒๕
ฝึกจิตอยู่ในไตรสิกขา จะทำาให้เป็นคนเต็มคนได้ ๑๒๖
อนุโมทนาให้ได้จตุรพิธพรชัยทุกประการ ๑๒๗