มนต์พิธี แปล

50฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-241-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 48.8 แกรม
น้ำหนัก 310  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 368  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ทำวัตรเช้า
  • ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
  • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
  • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
  • วันทาตอนเช้า
  • วันทาขอขมาพระ
  • สัพพปัตติทานคาถา
  • ปัฏฐนฐปนคาถา
  • ปัตติทานคาถา
  • ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ
  • อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
  • ทวัตติงสาการปาฐะ
  • อภิณหปัจจเวกขณะ 5
  • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
  • ปัพพโตปมคาถา
  • อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา
  • ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา
  • ธัมมคารวาทิคาถา
  • โอวาทปาติโมกขคาถา
  • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
  • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
  • บทพิจารณาสังขาร
  • ทำวัตรเย็น
  • วันทาตอนเย็น
  • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
  • ชุมนุมเทวดา
  • นการสิทธิคาถา
  • สัมพุทเธ
  • นโมการัฏฐกคาถา
  • มงคลสูตร
  • รัตนสูตร
  • กรณียเมตตสูตร
  • ขันธปริตร
  • โมรปริตร
  • วัฏฏกปริตร
  • ธชัคคสูตร (ย่อ)
  • อาฏานาฏิยปริตร
  • อังคุลิมาลปริตร
  • โพชฌังคปริตร
  • อภัยปริตร
  • นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)
  • เทวตาอุยโยชนคาถา
  • มงคลจักรวาฬใหญ่
  • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
  • พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
  • ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา)
  • อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)
  • คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
  • คำไหว้พระจุฬามณี
  • คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
  • คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา
  • คำปลงสังขาร
  • บารมี 30 ทัศ
  • บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม
  • อาราธนาธรรมคำกลอน
  • พระคาถาชินบัญชร
  • คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
  • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  • อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก
  • มนต์ประจำวันเกิด
  • สีประจำวัน
  • ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง
  • พลสุตตัง
  • ยามอุบากอง
  • ตำรา 12 ราศี
  • ศีลแปดคำกลอน
  • เต่าตกสวรรค์
  • ดาบส อดเหาะ
  • พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ
  • วิธีรับศีล
  • คำอาราธนาพระปริตร
  • คำอาราธนาธรรม
  • คำถวายข้าวพระพุทธ
  • คำลาข้าวพระพุทธ
  • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
  • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
  • คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
  • คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)
  • คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
  • คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์แลแม่ชี)
  • คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
  • คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี
  • จุลไชยมงคล
  • ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ
  • ทสธัมมาสุตตปาโฐ
  • สีลุทเทสปาโฐ
  • ตายนคาถา
  • อริยมรรคมีองค์แปด
  • วิธีบวชชี
  • วิธีบวชเณร บวชพระ
  • กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
  • อธิษฐานภาษาไทยโบราณ
  • บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
  • อภิธัมมทุกมาติกา
  • คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
  • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  • ระลึกถึงคุณมารดาบิดา
  • ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
  • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
  • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
  • บทกลอนธรรมภาษิต
  • พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสาย

คุณอาจจะชื่นชอบ…