มนต์พิธี แปล (ปกแข็ง เย็บกี่)

180฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-241-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ กรีนรีด
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก  500 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 368  หน้า

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย
ทำวัตรเช้า
ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
วันทาตอนเช้า
วันทาขอขมาพระ
สัพพปัตติทานคาถา
ปัฏฐนฐปนคาถา
ปัตติทานคาถา
ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
ทวัตติงสาการปาฐะ
อภิณหปัจจเวกขณะ 5
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
ปัพพโตปมคาถา
อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา
ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
โอวาทปาติโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
ทำวัตรเย็น
วันทาตอนเย็น
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
ชุมนุมเทวดา
นการสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นโมการัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รัตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
ธชัคคสูตร (ย่อ)
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภัยปริตร
นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)
เทวตาอุยโยชนคาถา
มงคลจักรวาฬใหญ่
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา)
อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)
คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
คำไหว้พระจุฬามณี
คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา
คำปลงสังขาร
บารมี 30 ทัศ
บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม
อาราธนาธรรมคำกลอน
พระคาถาชินบัญชร
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก
มนต์ประจำวันเกิด
สีประจำวัน
ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง
พลสุตตัง
ยามอุบากอง
ตำรา 12 ราศี
ศีลแปดคำกลอน
เต่าตกสวรรค์
ดาบส อดเหาะ
พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ
วิธีรับศีล
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)
คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์แลแม่ชี)
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี
จุลไชยมงคล
ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ
ทสธัมมาสุตตปาโฐ
สีลุทเทสปาโฐ
ตายนคาถา
อริยมรรคมีองค์แปด
วิธีบวชชี
วิธีบวชเณร บวชพระ
กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
อธิษฐานภาษาไทยโบราณ
บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
อภิธัมมทุกมาติกา
คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
ระลึกถึงคุณมารดาบิดา
ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทกลอนธรรมภาษิต
พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสาย