พุทธฤทธิ์ จิตเมตตา มหาเสน่ห์

28฿

New!
รหัส isbn 978-611-704-700-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ความเป็นมาของกรณียเมตตสูตร

เนื้อความแห่งกรณียเมตตสูตร
กรณียเมตตสูตร คือมนต์มหาเสน่ห์
เสน่ห์ คืออะไร? (พระพุทธวรญาณ)

วิธีสวดกรณียเมตตสูตร
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัย = ที่พึ่งกำจัดภัย
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทกรณียเมตตสูตร
– หลักการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพานขั้นศีล
– เมตตากัมมัฏฐาน หลักการเจริญสมาธิและปัญญา
– การแผ่เมตตาควรแผ่ให้แก่ผู้ใด
– ปลูกเมตตา พาอ่อนน้อม
– การแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
– วิธีแผ่เมตตาให้ศัตรูคู่เวร
– อานิสงส์การเจริญเมตตากัมมัฏฐาน

กรณียเมตตสูตร (ไม่แปล)
๘. ทำสมาธิด้วยการเจริญเมตตากัมมัฏฐาน
– แผ่เมตตายิ่งมากครั้ง ยิ่งดี
๙. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
– อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
– กรวดน้ำได้บุญสองต่อ
๑๑. คำกรวดน้ำให้แก่สรรพสัตว์
– คำกรวดน้ำย่อ

สูตรสร้างมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่
๑. สักโก องอาจ กล้าหาญ
๒. อุชู ซื่อตรง
๓. สุหุชู ใจดี (ยิ้มง่าย + ใจเย็น = ใจดี)
๔. สุวะโจ ความเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
๕. มุทุ อ่อนน้อมถ่อมตน
๖. อะนะติมานี ไม่มีมานะถือตัว
๗. สันตุสสะโก ความเป็นผู้สันโดษ (ยินดีตามมีตามได้)
๘. สุภะโร เป็นผู้เลี้ยงง่าย
๙. อัปปะกิจโจ ความเป็นผู้มีกิจน้อย
๑๐. สัลละหุกะวุตติ ประพฤติเบาพร้อม
๑๑. สันตินทริโย สำรวมอินทรีย์
๑๒. นิปะโก กำจัดกิเลสภายในออก
๑๓. อัปปะคัพโภ ไม่คะนอง
๑๔. กุเลสุ อะนะนุคิทโธ ไม่ทำตัวพัวพันกับชาวบ้าน
๑๕. นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง