บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

50฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-198-1
ขนาดสินค้า 21 x  29.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 240  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 2 สี
จำนวนหน้า 112  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย

เนื้อหา

ภาค 1 คำทำวัตรเช้า และ เย็น

บทนำทำวัตรเช้า บูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
บทปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถา
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
คำทำวัตรเย็น
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

ภาค 2 บทสวดมนต์พิเศษบางบท

บทปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
ทะวัตติงสาการปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
อริยธนคาถา
ภารตสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
ภาคผนวก
สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
ปัฏฐนฐปนคาถา
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
อริยมรรคมีองค์แปด
ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
ปราภวสุตตปาฐะ
บทแผ่เมตตา
บทธาตุปัจจเวกขณวิธี
ปัตติทานคาถา
นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อภิณหปัจจเวกขณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
อานิสงส์ของการสวดมนต์