ธรรมะรักษาโรค

28฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-248-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


 • เพราะไม่รู้ว่าตนป่วย จึงไม่ขวนขวายรักษา
 • ป่วยกายหายไว แต่ป่วยใจนั้นหายยาก
 • โรคราคะ ชักใจให้กระหายใคร่อยาก
 • โรคโลภะชักใจให้อยากได้ไม่รู้จักพอ
 • โรคโทสะชักใจให้คิดประทุษร้ายทำลายล้าง
 • โรคโมหะชักใจให้หลงเห็นผิดเป็นชอบ
 • มีกิเลสแต่พอดี จะสร้างโลกนี้ให้พองาม
 • คนกลายเป็นบ้า เพราะกิเลสแรงกล้าเกินพอดี
 • พระพุทธเจ้าคือแพทย์รักษาโรคทางใจ
 • ใจป่วยด้วยราคะ ต้องใช้อสุภะเป็นยาแก้
 • ใจป่วยด้วยโลภะ แก้ด้วยเสียสละให้ทาน
 • เมตตายารักษาใจที่ป่วยด้วยโทสะ
 • ถ้าป่วยด้วยโมหะพึงใช้สุตตะรักษา
 • โรคร้ายทางใจต้องอาศัยธรรมโอสถรักษา
 • เพราะป่วยด้วยกัน จึงชื่นชมกันและกันว่าดี
 • ทุกคนเกิดมาควรรักษาโรคใจให้หาย
 • ขันธ์ ๕เป็นภาระอย่างยิ่ง
 • ระงับสังขารได้ใจย่อมเป็นสุข
 • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือยารักษาโรคใจ
 • เมื่อจิตไม่ยึดถือ ใจก็ไม่ทุกข์
 • โรคที่เป็นนามธรรมต้องใช้ยาที่เป็นนามธรรมรักษา
 • เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคร้าย จงสลายโรคนั้นโดยเร็ว
 • สวดมนต์เพิ่มบุญวิธีทำง่ายๆ แต่ได้บารมี ๑๐ ประการ
 • ๑.ทานบารมี
 • ๒.สีลบารมี
 • ๓.เนกขัมมบารมี
 • ๔.ปัญญาบารมี
 • ๕.วิริยบารมี
 • ๖.ขันติบารมี
 • ๗.สัจจบารมี
 • ๘.อธิษฐานบารมี
 • ๙.เมตตาบารมี
 • ๑๐.อุเบกขาบารมี

๑.บทกราบพระรัตนตรัย๒.บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓.คำอาราธนาศีล ๕
๔.บทไตรสรณคมน์
๕.คำสมาทานศีล ๕
๖.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๗.บทโพชฌังคปริตร
๘.บทรัตนสูตร(ย่อ)
๙.บทอุณหิสสวิชยคาถา
๑๐.บทสักกัตวา
๑๑.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๒.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๓.บทอุทิศและอธิฐานบุญ