ทำวัตรสวดมนต์ เพื่อความพ้นทุกข์

25฿

New!
รหัส isbn 978-616-704-784-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 60  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 80  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ทำวัตรสวดมนต์ เพื่อความพ้นทุกข์

สารบัญภายในเล่ม


ทำวัตรสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ภาค ๑ : คำทำวัตรเช้าและเย็น
บทนำทำวัตร
– ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
– ๒. ปุพพภาคนมการ
คำทำวัตรเช้า
– ๑. พุทธาภิถุติ
– ๒. ธัมมาภิถุติ
– ๓. สังฆาภิถุติ
– ๔. รตนัตตยัปปณามคาถา และสังเวคปริกิตตนปาฐะ
บทสวดต่อท้ายทำวัตรเช้า
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ปัฏฐนฐปนคาถา
คำทำวัตรเย็น
– ๑. พุทธานุสสติ
– ๒. พุทธาภิคีติ
– ๓. ธัมมานุสสติ
– ๔ ธัมมาภิคีติ
– ๕. สังฆานุสสติ
– ๖. สังฆาภิคีติ
บทสวดต่อท้ายทำวัตรเย็น
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา อุทิศบุญ
ภาค ๒ : สวดมนต์พิเศษบางบท
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
อริยธนคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
โอวาทปาติโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
บทไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
บทมงคลจักรวาลแปดทิศ
บทปลงสังขาร
ภาคผนวก
พิธีรับศีล ๕
พิธีรับศีล ๘ และอุโบสถศีล
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำบูชาข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำอธิษฐานของทำบุญ
คำจบของทำบุญใส่บาตร
คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
บทกรวดน้ำแบบย่อ
คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำคำกลอน
คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
คำถวายทานอุทิศแก่ผู้ตาย
คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ