Sale!

คู่มืออุบาสก อุบาสิกา

35฿ 32฿

รหัส isbn978-974-493-685-1
ขนาดสินค้า18.5 x  26.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ดำ
จำนวนหน้า90  หน้า

สั่งพิมพ์มีรายชื่อเพิ่มเติม

100  เล่มขึ้นไป30  บาท
300  เล่มขึ้นไป28  บาท
500  เล่มขึ้นไป26 บาท
1,000  เล่มขึ้นไป24  บาท
3,000  เล่มขึ้นไป23  บาท

รายละเอียด

คู่มืออุบาสก อุบาสิกา

สารบัญภายในเล่ม


ภาค ๑ คำทำวัตรเช้า และเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
ปุพพภาคนมการ

๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
๖. บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ

คำทำวัตรเย็น

๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
๗. บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษบางบท

๑. ปุพพภาคนมการ
๒. สรณคมนปาฐะ
๓. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
๔. ทวัตติงสาการปาฐะ
๕. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๖. อริยธนคาถา
๗. ติลักขณาทิคาถา
๘. ภารสุตตคาถา
๙. ภัทเทกรัตตคาถา
๑๐. ธัมมคารวาทิคาถา
๑๑. โอวาทปาติโมกขคาถา
๑๒. ปฐมพุทธภาสิตคาถา
๑๓. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๔. บทพิจารณาสังขาร

ภาคผนวก

๑. สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
๒. ปัฏฐนฐปนคาถา
๓. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
๔. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
๕. อริยมรรคมีองค์แปด
๖. ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
๗. ปราภวสุตตปาฐะ
๘. บทแผ่เมตตา
๙. บทธาตุปัจจเวกขณวิธี

ปัตติทานะคาถา
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรว่ฬแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
อานิสงส์ของการสวดมนต์