กายหายไข้ ใจหายทุกข์

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-268-318-3
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


กายหายไข้ ใจหายทุกข์
สรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัย
ความเจ็บไข้หรือหายป่วยก็เป็นเช่นนั้นตามเหตุปัจจัย
มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรชีวิตจะพ้นเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
เห็นความเป็นเช่นนั้นเองในสังขาร จะไม่ทุกข์ทรมานเพราะหลงสมมติ
สังขาร หรือ วิสังขาร ล้วนมีความเป็นเช่นนั้นของมันเอง
ว่างจากตัวตนเมื่อใดก็หมดเหตุปัจจัยให้ต้องทุกข์
เข้าถึงหัวใจของพระธรรมจะเห็นความไม่น่าเอาในทุกสิ่ง
เพราะยึดถือกิริยาว่าเป็นของตนจึงส่งผลให้เกิดกรรม
เมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรยึดถือได้ก็จะสมัครใจดับไม่เหลือ
เป็นพุทธบริษัทต้องเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองให้ได้
ความทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าใจปรากฎ “ความเป็นเช่นนั้นเอง”
เข้าถึงความเป็นเช่นนั้นได้จิตใจสงบพบนิพพาน
สวดมนต์ชนะโรค

สำดับการสวดมนต์

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิสวาสุ)
๕. บทติลักขณาทิคาถา (ไตรลักษณ์)
๖. บทภารสุตตคาถา (ขันธ์ ๕ ภาระหนัก)
๗. บททวัตติงสาการปาฐะ
๘. บทพิจารณาสังขาร
๙. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๐. บทโพชฌังคปริตร
๑๑. บทสัพพมงคลคาถา
๑๒. ทำสมาธิรักษาโรค

ลมหายใจ ช่วยขับไล่ความร้อน ถอนพิษไข้

๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๖. บทอธิษฐานจิต