fbpx

สวดมนต์มีอานิสงส์อย่างไร

เป้าหมายของการสวดมนต์แต่เดิมนั้น มีเป้าหมายเพื่อจดจำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามิให้สูญหาย และเมื่อจดจำได้แล้วก็นำไปทบทวนทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน เมื่อเข้าใจชัดในหลักคำสอนแล้วก็เป็นทางนำไปสู่ความหลุดพ้นได้

วิธีป้องกันไวรัสและฝุ่น PM 2.5

อาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าขึ้นอยู่กับไวรัสแต่ละสายพันธุ์ อาการที่พบบ่อยทั่วไป คือ อาการทางระบบหายใจ อย่างมีไข้ ไอ หายใจถี่ และหายใจลำบาก ในเคสที่รุนแรงอาจทำให้เกิดโรคปอดบวม โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ไตวาย และรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิต

วันมาฆบูชา

หากพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราชาวพุทธทั่วไปจะทราบกันดีว่า มี ๓ วันด้วยกัน คือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันมาฆบูชา
แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า

อานิสงส์ถวายผ้ากฐิน

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง เป็นไม้แบบที่ใช้ขึงผ้าสำหรับเย็บ
“ผ้ากฐิน” คือผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้ภิกษุที่จำพรรษาครบ ๓ เดือนในวัดเดียวกัน
ช่วยกันตัด เย็บ ย้อม ทำเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง