สวดมนต์มีอานิสงส์อย่างไร

สวดมนต์มีอานิสงส์อย่างไร

เป้าหมายของการสวดมนต์แต่เดิมนั้น มีเป้าหมายเพื่อจดจำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามิให้สูญหาย และเมื่อจดจำได้แล้วก็นำไปทบทวนทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน เมื่อเข้าใจชัดในหลักคำสอนแล้วก็เป็นทางนำไปสู่ความหลุดพ้นได้

บรรลุธรรมเพราะสวดมนต์

ในพระไตรปิฎก (พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ 11 หน้าที่ 204 ข้อที่ 302) พระพุทธเจ้าได้แสดงวิมุตตายนสูตร ทางแห่งความหลุดพ้นเอาไว้ 5 ประการ คือ
1) หลุดพ้นด้วยการฟังธรรม
2) หลุดพ้นด้วยการแสดงธรรม
3) หลุดพ้นด้วยการสาธยายธรรม (สวดมนต์)
4) หลุดพ้นด้วยการตรึกธรรม
5) หลุดพ้นด้วยการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

การสวดมนต์เป็นหนึ่งใน 5 เส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์ในระดับโลกิยะก็มากมายหลายประการ อาทิ

1) ช่วยรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
2) ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
3) จิตใจสงบ เบาสบาย ไม่ฟุ้งซ่าน
4) ขับไล่ความขี้เกียจ
5) ฝึกขันติความอดทน
6) ชื่นชมตนเองได้
7) มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนมากขึ้น
8) ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ เพราะการที่ใช้กาย วาจา ใจ ที่พ่อแม่ให้ มาทำความดีก็เท่ากับพ่อแม่ได้บุญกุศลด้วย
9) เวรกรรมที่ไม่ดีย่อมเบาบาง
10) สามารถแบ่งปันบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
11) ได้ทบทวนบาปบุญ หรือการกระทำที่ผ่านมาของตน และคิดแก้ไขในสิ่งผิด มุ่งมั่นทำสิ่งถูก
12) มีความคล่องในการอ่านหนังสือ ที่เป็นภาษาบาลี

สวดมนต์ปรับภพภูมิของจิตได้อย่างไร ?

การสวดมนต์จึงสามารถทำให้เราบรรลุธรรม เห็นธรรม รู้แจ้งในธรรม ลึกซึ้งในธรรม เข้าใจในธรรม และนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำความดี มีหิริโอตัปปะ ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ทำจิตของเราให้สูงขึ้น มีคุณธรรมสูงขึ้น

การสวดมนต์จึงเป็นการปรับภูมิจิตของเราให้สูงขึ้น ทั้งที่ยังมีชีวิตในปัจจุบันชาติ

ทั้งเมื่อตายไปแล้ว ดวงจิตที่มีคุณธรรมนี้ก็จักนำพาเราไปเกิดยังภพภูมิที่ดี เช่น มนุษย์ สวรรค์และ ชั้นพรหม เป็นต้น

และการสวดมนต์ภาวนาสาธยายธรรม เมื่อเราอุทิศให้สัมภเวสี เทพยดาต่างๆ ก็จักมาอนุโมทนาบุญ จักได้รับส่วนบุญที่เรียกว่า “ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญ” ทำให้จิตของผู้ที่ตายไปแล้วได้รับส่วนบุญและปรับภพภูมิให้ดีขึ้น หรือไปจุติยังโลกสวรรค์ก็ได้ (เช่น มารดาของพระสารีบุตรเป็นต้น)

ด้วยเหตุดังนี้ เราจึงควรหมั่นสวดมนต์ ชำระจิตให้บริสุทธิ์ในทุกขณะจิตปัจจุบัน ให้ผ่องใส มีสติไม่ประมาทอยู่เสมอๆ

ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้สวดมนต์

บทความโดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์

บรรณาธิการ แห่งสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์