วิธีตอบแทนคุณบิดามารดา

วิธีตอบแทนคุณบิดามารดา

พระคุณของบิดามารดานั้น เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ ไม่อาจจะทดแทนคุณได้ให้หมดสิ้นได้โดยง่าย ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐ ข้อที่่ ๒๗๘ หน้าที่ ๕๘ ว่า

“บุตรคนใด พึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบ และการดัด และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ บนบ่าทั้งสองข้างดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่า ทำตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลย”

และพระพุทธองค์ตรัสถึงวิธีตอบแทนพระคุณมารดาบิดาให้หมดสิ้น ไว้ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันว่า

“ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลยังมารดาบิดาผู้ไม่จาคะให้มีจาคะยังมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญา ให้มีปัญญาดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยการทำอย่างนี้ ย่อมชื่อว่า บุตรได้กระทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา”

สรุปก็คือ การตอบแทนพระคุณมารดาบิดาด้วยประการต่างๆ มีการเลี้ยงดูตอบแทนท่านนั้น ไม่สามารถทดแทนคุณของท่านให้หมดได้ บุตรที่ปรารถนาจะทดแทนพระคุณบิดามารดาให้หมด พึงปฏิบัติ ๔ อย่างนี้เท่านั้น คือ

๑. ทำให้ท่านมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อในกฏแห่งกรรม

๒. ทำให้ท่านมีศีล รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์

๓. ทำให้ท่านรู้จักจาคะ คือการเสียสละสิ่งของ ตลอดถึงสละบาปอกุศลต่างๆ ออกจากใจ

๔. ทำให้ท่านมีปัญญา รู้แจ้ง และเข้าใจในธรรมตามเป็นจริง

บุตรที่ทำเหตุ ๔ ประการนี้ได้แล้ว จึงชื่อว่า ได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาได้หมดสิ้น

: บทความธรรมทานโดยศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์
บรรณาธิการสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
แชร์ไปได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน