รวมคาถาเมตตามหาเสน่ห์

รวมคาถาเมตตามหาเสน่ห์

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

รวมบทคาถาเมตตามหาเสน่ห์ ทั้งที่มีในพระไตรปิฎก ในวรรณกรรมไทย คาถาของพระเกจิอาจารย์ และที่สวดตามๆ กันมา ไม่ทราบที่มา ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีหลากหลายคาถา หลากหลายสรรพคุณให้เลือกใช้ ตั้งแต่สวดล้างหน้า คาถาเสกใส่สิ่งของ(ขุนแผน) ก่อนออกจากบ้าน คาถาเสกใบหน้า คาถาสบตา คาถาเสกน้ำหอม เสกดอกไม้ เสกให้คนรักกลับคืน เสกให้คนเมตตา เอ็นดู เสกให้คนรักคนหลง เลือกหยิบใช้ได้ตามศรัทธา

บทสวดมนต์เมตตามหาเสน่ห์

สำหรับบทสวดมนต์ที่เป็นบทเมตตามหาเสน่ห์ สร้างเมตตาต่อสรรพสัตว์ ต่อมนุษย์ อมนุษย์ ภูตผีปีสาจ ต่อเทพเทวดา ก็มี เช่น (คลิกที่ชื่อบทสวดเพื่ออ่านบทเต็ม)

บทกรณียเมตตสูตร (สร้างเมตตาต่ออมนุษย์ ภูติผี),
มหาเมตตาใหญ่ (เมตตาต่อสรรพสัตว์),
มงคลสูตร(สร้างมงคลความดีแก่ตัว),
ขันธปริตร (เมตตาต่อพญานาค งู สัตว์มีพิษ), 
คาถามหาจักรพรรดิ (เมตตาต่อสัมภเวสี) หรือ
บทสวดแผ่เมตตาทั้งแก่ตนเองและสรรพสัตว์

เหล่านี้เป็นต้น ก็เป็นบทสวดมนต์ เพื่อสร้างเสน่ห์ สร้างเมตตาให้แก่เราเองทั้งนั้น แล

สูตรสร้างเสน่ห์

แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างเสน่ห์ให้แก่ตัวเอง ผู้คนรักใคร่ นับถือ เมตตา ให้ความยอมรับ และชื่นชม

๑) องอาจกล้าหาญ
๒) ซื่อตรงจริงใจ
๓) เคร่งครัดมีวินัย
๔) ว่าง่ายสอนง่าย เปิดใจรับฟังผู้อื่น
๕) อ่อนน้อมถ่อมตน
๖) ไม่เหย่อหยิ่ง ยกตนข่มท่าน
๗) สันโดษ พอใจสิ่งที่มีตามฐานะ ความสามารถ
๘) กินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมาก
๙) ไม่วุ่นว่ายเรื่องคนอื่น
๑๐) ไม่ทำตัวเป็นที่หนักใจ
๑๑) สำรวม รู้จักวางตัวให้เหมาะสม
๑๒) รู้จักเสียสละละความเห็นแก่ตัว
๑๓) ไม่คะนองเกินงาม
๑๔) มีความเกรงใจ ไม่ถือวิสาสะเกินควร
๑๕) ไม่ทำสิ่งที่น่าติเตียน
๑๖) มีเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

บทสวดมหาเสน่ห์

บทสวดนี้ชื่อ กรณียเมตตสูตร (ย่อ) เป็นบทสวดสร้างเสน่ห์ สวดเพื่อเจริญเมตตา มีอานุภาพทำให้ผู้คนเมตตา เทวดารักใคร่ คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย ใครเห็นเป็นเมตตาเอ็นดู

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.


คาถาเนื้อคู่

ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจุปปันนะหิเตนะ วา
เอวันตัง ชายะเต เปมัง อุปปะลังวะ ยะโถทะเกติ ฯ

(คำแปล) ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน
ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการ คือน้ำและเปือกตม ฉะนั้น


คาถาทำให้คนชื่นชอบ (จากชินบัญชร)

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดพระคาถาบทนี้ก่อนปรากฏตัวต่อหน้าคนหมู่มาก จะทำให้มีสง่าราศี เป็นที่สนใจของคนทั้งหลาย

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว.


คาถาเสริมความสำเร็จในการพูด (จากชินบัญชร)

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดคาถานี้ ๓ จบ ก่อนจะพูดเจรจา แสดงปาฐกถา บรรยาย หรือใช้คำพูดในเรื่องใด จะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.


คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

เวลาท่องก็ต้องนึกถึงชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหล โดยคาถาบทนี้สามารถใช้ท่องกับของส่วนตัวชิ้นไหนของเราก็ได้ จากนั้นใช้ของชิ้นนั้น เชื่อว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มเสน่ห์


คาถาผูกใจคน

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

ใช้สวดภาวนา เมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้


คาถาอาคมสุดยอดแห่งเสน่ห์

ปา สุ อุ ชา

เป็นคาถาที่สั้นมีเพียงแค่ 4 คำเท่านั้น และเชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งพระเวทมนตราที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหานิยมที่เป็นเลิศมากในมวลของวิชาเมตตามหาเสน่ห์ทั้งปวง ควรค่าแก่การมีไว้ เมื่อนำไปใช้นักเกิดเสน่ห์เมตตาแก่ตัวเองกับผู้ที่พบเห็นและสนทนาด้วย


บทภาวนาล้างหน้าให้คนรักคนหลง

บทภาาวนานี้ เป็นของหลวงเดิม วัดหนองโพ จ.นคร สวรรค์ ใช้เสกน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนอาบน้ำชำระล้างกาย

พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างทุกข์
พระสงฆ์เพิ่มสุข สวัสดีมีชัย อิติปิ โส ภะคะวา
มนุษย์ในโลกหล้า เห็นหน้ารักกู
สาธุ อิติ พุทโธ เอหิ สุคะโต มหาเสน่ห์เมตตา สวัสดีลาโภ นะชาลีติ.


คาถาประสบเนตร

โอมพระเนตร เล็งแลไปต้อง เป็นบ่วงคล้องต้องตานาง เนตรจะพันธัง จิตจะพันธัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ

คาถาบทนี้ภาวนาประสบเนตรดีนักแล


คาถาเงาะถอดรูป

พุทโธ รูปงาม เหมือนรูปพระพรหม
พุทธัง มะ รูปงามเหมือนรูปพระอินทร์
พุทธะสัง รูปงามเหมือนโฉมพระนารายณ์
จะแปลง ลงมา เหมือนเทวดาสวาหะ
อวิสุนุสสานุสสติ ติวาปิภะ ฯลฯ

ภาวนาคาถาเงาะถอดรูป ก่อนออกจากบ้าน ทำให้ผู้หญิงหลงใหล


คาถาเสกให้ผู้คนนิยมชมชอบ

เมื่อจะทำการแสดงหรือปรากฏตัวต่อหน้าคนหมู่มาก ภาวนาคาถานี้จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมของคน

สังขาเร ติวิเธ โลเก สัญชานาติ อะนิจจะโต
สัมมา นิพพานะสัมปัตติ สัมปันโน ตัง นะมามิหัง.


คาถาเสกดอกไม้ให้คนรัก

ภาวนาเสกดอกไม้ทัดหู จะเกิดสิริมงคล เสน่ห์เลิศล้นแก่คนทั้งปวง

มะหุสสาเหนะ สัมพุทโธ มะหันตัง ญาณะมาคะมิ
มะหิตัง นะระเทเวหิ มะโนสุทธัง นะมามิหัง


คาถาผูกจิตมัดใจ

ภาวนา ๑๗ จบ เสกของให้กิน เขาจะมีใจรักใคร่ คิดถึง

สาวะกานังนุสาเสติ สาระธัมเม จะ ปาณินัง
สาระธัมมัง มะนุสสานัง สาสิตันตัง นะมามิหัง


คาถามหาเสน่ห์

คาถานี้จะต้องท่องนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงท่องคาถาตามดังนี้

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต…(ชื่อคนรัก)…รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิ ฯ

เวลาที่จะใช้คาถาพุทธคุณบทนี้ แนะนำให้สวดภาวนาพร้อมกับสีผึ้งทาปากหรือลิปสติกก่อนที่จะไปติดต่อพูดคุยเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความรักใคร่เป็นมหานิยมคนรักคนหลงเป็นมหาเสน่ห์ อ่ะๆๆ รู้แบบนี้แล้ว จะค้าขายสร้างอนาคต หรือจะไปพบผู้ใหญ่ขอความรักความเอ็นดู


คาถามหาเสน่ห์เจอรักแท้

โอมนะโมพุทธายะ
พุทธัง สระติ
ธัมมัง สะระติ
สังฆัง สะระติ
จิตตังสะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะ
เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถนี้จัดมาให้กับคนโสดโดยเฉพาะ หากกำลังจะออกไปเจอคนที่หมายปอง แค่ท่องคาถานี้ใส่ลูกอมก่อน เมื่อเจอหน้ากันก็หยิบลูกอมเม็ดนี้มาอม เชื่อกันว่าเขาจะเกิดอาการชอบเรากลับมาแน่นอน


คาถามนต์รักมหาเสน่ห์

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ว่ากันว่าคาถาบทนี้จะดีงามก็เมื่อท่องใส่ช่อดอกไม้ น้ำหอม หรือ ขนมที่จะนำไปให้คนที่หมายปอง เพราะเมื่อเขาได้สูดดมกลิ่นหอมเข้าไปจะทำให้หลงเสน่ห์และมอบความรักกลับมา


คาถามหาเสน่ห์

จันโทอะภกันตะโร
ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง
อิตถิโยปุริโส
มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ (ท่อง 3 จบ)

จัดว่าเป็นคาถาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเท่าที่ค้นคว้าข้อมูลมาการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่า ใช้แล้วเห็นผลดีมานักต่อนัก เพียงแค่ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคนที่เราหมายปอง เขาก็จะให้ความรักเรากลับมา


คาถาผัวรักผัวหลง

(ใส่ชื่อจริง นามสกุลจริงคนรัก)

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า…(ชื่อ)…รักสนิท
ธาจับจิต ยะจับใจ…(ชื่อ)…นะหลงใหล
จับใจ…(ชื่อ)…ให้มารัก นะโมพุทธายะ

ใครมีคู่แล้วต้องบทนี้ เพราะเชื่อว่าบทนี้จะช่วยทำให้เขาคนนั้นยิ่งรักยิ่งหลง
วิธีใช้งานง่าย ๆ แค่สวดวันละ 3 จบ ส่วนจะท่องเวลาไหนไม่ว่ากัน
ขอให้ท่องทุกวี่วันเขาจะเลิฟเขาจะหลงคุณมาก แน่นอน


คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา
ปิยะเทวะมนุสสานังปิโยพรหมานะ มุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทะริยัง นะมามิหัง
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

คาถามหาเสน่ห์ที่ว่ามานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ถ้าท่องแล้วสบายใจไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ทำเถอะ แต่สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดี ประพฤติดีประพฤติชอบ และมอบความรักให้แก่กันด้วยความจริงใจ


คาถาความรักกลับคืน คนรักกลับมา

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ
สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา
หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

ให้เขียนชื่อเราและคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วภาวนาด้วย คาถาความรักกลับคืนคนรักกลับมา หรือ คาถาเรียกคนรักกลับคืน เรื่องความรักเป็นเรื่องของคน 2 คน ที่ต้องมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ความรักไม่ใช่การได้ครอบครอง


คาถาเรียกจิต (ให้เขาคิดถึงเรา)

มะอะอุ สิวังพรหมา
จิตตัง มานิมามาจิตตัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมะมะ

ใช้ทางเรียกคนรัก โดยเวลาภาวนาให้หลับตา คิดถึงหน้าคนรัก และน้อมจิตคิดไปว่าเขาหรือเธออยากจะมาหาเรา เท่านี้คนที่โดนเรียกจะมีใจรู้สึกอยากมาหาเรา ควรใช้ภาวนาในช่วงเวลาที่คิดว่าเขากำลังหลับอยู่ จะใช้ได้ดีมากกว่าเวลาอื่นๆ ในขณะท่องให้ทำจิตทำใจเชื่อมั่นว่า พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะชักพาคนรักให้รีบเร่งมาหาคุณแต่จะเร็วแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสมาธิและความเชื่อมั่นของคุณ


คาถาเมตตามหาเสน่ห์

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ ตั้งนะโม ๓ จบ

อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ
โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ
นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ
เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ของหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า)


คาถาเมตตามหาเสน่ห์

ตั้งนะโม ๓ จบ

ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิยะพรหมานะมุตตะโม ปิโยนาคาสุปัณณานัง ปิณินนทรียังนะมามิหัง พุทโธ ภาวนาด้วยจิตนึก สติครองตรึก อย่าทำให้ใจร้อนรุ่ม สารพัดนะเมตตา อย่าได้อาลัยอาวรณ์ ครูแต่ก่อนเก่าเดิม ที่เคยใช้มนต์บทนี้มา เสกหมากเสกพลูกิน สาธุฯ

มีพุทธคุณ…ทางเมตตามหาเสน่ห์ ให้บริกรรมท่องพระเวทนี้เสกโอมเพี้ยงใส่ลงในแป้งผัดหน้า น้ำหอม ๓ จบ แล้วปะแป้งพรมน้ำหอมให้ทั่วสรรพางค์กาย จักมีเสน่ห์ร้อนแรงแก่เพศตรงข้าม


คาถาอินหลงไหลจันทร์

นะอิฏฐีนะ พันทะมะทะโว โสมานะ กะริฐาโท โอม อิทถี อีหรือไอ้…. (ชื่อ) จงมา ร้อนใจทนอยู่มิได้ มาหลงรักกูคนเดียว เอหิชัยยะ เอหิพะหูชะนา เอหิจงมา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ


คาถามหาละลวย

โอม นะโมพุทธายะ เพชชละลวย มหาละลวย ชายเห็นชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง เห็นหน้างวยงง หลงพิศวาสครวญหา นั่งท่าฟังข่าว นั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่าง กอดอกรำพึง มะอะอุ คนึงบ่มินอน อิสะวาสุ สุดสวาทอาวรณ์ ร้อนรนทนอยู่มิได้ พุทธังสะระติ จิตตัง สะมาเรมะ มะเอหิ ธัมมังสะระติ จิตตัง สะมาเรมะมะเอหิ สังฆังสะระติ จิตตัง สะมาเรมะมะเอหิ นะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้ โมร้องไห้ครวญคราง พุทธกอดไว้มิใคร่จะวาง ธาครวญครางสะอื้นไห้ ยะหลงใหลในจิต หญิงใดชายใดได้เพ่งพิศ ก็อยู่มิได้ร้องไห้มาหากู โอมประสิทธิแก่กู สวาหะ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พหูชะนาเอหิ ฯ


คาถามหาละลวยนี้ สารพัดจะใช้ได้ทางเมตตา ผูกใจให้รัก เสกเครื่องหอมแป้งขี้ผึ้ง น้ำมันทาตัวก็ได้ เสกสรรพสิ่งทั้งปวงก็ได้ วิเศษนักแล