พระคาถาอาการวัตตสูตร

พระคาถาอาการวัตตสูตร

บทสวดพรรณนาลักษณะพิเศษที่เกิดแต่พระบารมีของพระพุทธเจ้า ถือเป็นสุดยอดบทสวดมหามงคล ผู้ใดท่องบ่นสวดภาวนาด้วยจิตศรัทธาเป็นประจำ จะปรารถนาพุทธภูมิ พระปัจเจกภูมิ พระอัครสาวกภูมิ พระสาวิกาภูมิ จะปรารถนามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็จะสำเร็จดังปรารถนา แม้สิ้นชีวิตไปจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ ไม่เกิด ในตระกูลจัณฑาลเข็ญใจ ไม่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ ไม่เป็นคนสองเพศ ร่างกายสมบูรณ์ งดงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น อายุยืน โรคาพาธ
เสนียดจัญไร ภัยพิบัติต่างๆ ไม่กล้ำกราย เมื่อถึงคราวตายจะตายอย่างสงบไม่หลงสติ

พระคาถาอาการวัตตสูตร

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ.
อะระหาทิคุณะวัคโค ปะฐะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา อะภินิหาระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะณิธานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะหากะรุณาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะโยคะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยุติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ชุติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะโอกกันติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะฐิติปาระมิสัมปันโน.
อะภินิหาระวัคโค ทุติโย.

อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะวุฏฐานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะมะละวิระหิตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุตตะมะชาติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะภิรูปะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุวัณณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะหาสิริปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาโรหะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริณามะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุนิฏฐะปาระมิสัมปันโน.
คัพภะวุฏฐานะวัคโค ตะติโย.

อิติปิ โส ภะคะวา อะภิสัมโพธิปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละขันธะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิขันธะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาขันธะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณะปาระมิสัมปันโน.
อะภิสัมโพธิวัคโค จะตุตโถ.

อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุถุปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา หาสะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ชะวะนะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ติกขะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นิพเพธิกะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะกะระปาระมิสัมปันโน.
มะหาปัญญาวัคโค ปัญจะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ทานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เนกขัมมะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิริยะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ขันติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัจจะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เมตตาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุเปกขาปาระมิสัมปันโน.
ปาระมิวัคโค ฉัฏโฐ.

อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะมะติงสะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตังตังฌานะฌานังคะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะภิญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติญาณะทัสสะนะปาระมิสัมปันโน.
ทะสะปาระมิวัคโค สัตตะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปัสสะนาญาณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะโนมะยิทธิวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิวิธิวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะโสตะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะระจิตตะปะริยะญาณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะธัมมะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุปุพพะวิหาระปาระมิสัมปันโน.
วิชชาวัคโค อัฏฐะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะหานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัจฉิกิริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ภาวะนาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาปะหานะสัจฉิกิริยาภาวะนา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฏิสัมภิทาญาณะปาระมิสัมปันโน.
ปะริญญาวัคโค นะวะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา โพธิปักขิยะธัมมะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะติปัฏฐานะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิปาทะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อินทîริยะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โพชฌังคะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปุริสะสัจฉิกิริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะวิโมกขะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละวิมุตติปาระมิสัมปันโน.
โพธิปักขิยะธัมมะวัคโค ทะสะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปากะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นานาธาตุญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัตตานัง นานาธิมุตติกะญาณะปาระมิสัมปันโนอิติปิ โส ภะคะวา อินท๎ริยะปะโรปะริยัตติญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ฌานาทิสังกิเลสาทิฌานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จุตูปะปาตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะปาระมิสัมปันโน.
ทะสะพะละญาณะวัคโค เอกาทะสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะกะติสะหัสสานัง

หัตถีนัง พะละธะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะโกฏิทะสะสะหัสสานัง พะละธะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละคุณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐะสะมาปัตติคุณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาคุณะปาระมิสัมปันโน.
กายะพะละวัคโค ทวาทะสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุสสาหะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะเวสิญาณะปาระมิสัมปันโน.
ถามะพะละวัคโค เตระสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา จะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ติวิธะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปาระมิอุปะปาระมิปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน.
จะริยาวัคโค จะตุททะสะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะ ลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะ ลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อายะตะเนสุ ติลักขะณะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตูสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปะริณามะลักขะณะปาระมิสัมปันโน.
ลักขะณะวัคโค ปัณณะระสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฏฐานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฏฐานะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วะสีตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วะสีตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สิกขาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สิกขาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระญาณะปาระมิสัมปันโน.
คะตัฏฐานะวัคโค โสฬะสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะปาระมิ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะปะริยันตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะปะริยันตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัญญุตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัญญุตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระญาณะ ปาระมิสัมปันโน.
ปะเวณิวัคโค สัตตะระสะโม.
อาการะวัตตะสุตตัง นิฏฐิตัง ฯ