บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ

เทวานัง ปิยะตัง สุต๎วา
อิติปิ โส ภะคะวา

ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะระหัง

สุคะโต นะโม พุทธายะ.

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา
เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเก เต มุนิสสะรา

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

อุเร สัพพะคุณากะโร

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง

โมคคัลลาโน จะ วามะเก

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะราหุลา๒
กัสสะโป จะ มะหานาโม

อุภาสุง วามะโสตะเก

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัส๎มิง
สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเฏ ติละกา มะมะ

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอตาสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ

อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒. ชินาณา วะระสังยุตตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา

พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ
อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ

สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะหีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ

เต มะหาปุริสาสะภา

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.

หนังสือพระคาถาชินบัญชร