บทสวดมนต์ขอลูกกับสมเด็จโตฯ

บทสวดมนต์ขอลูกกับสมเด็จโตฯ

บทสวดมนต์ขอลูก

กับสมเด็จโตพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

สามีภรรยาที่แต่งงานแล้ว อยากจะมีลูกแต่ไม่มีสักที ขอแนะนำเคล็ดลับการขอลูกกับสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระอริยสงฆ์ผู้ทรงบารมี มีเมตตาสูง ผู้ที่ขอลูกจากท่านมักจะสมหวัง ลูกที่เกิดมาก็มีบุญบารมี สุขภาพแข็งแรง ฉลาด ว่าง่ายสอนง่าย มีชีวิตไม่ตกอับ เคล็ดลับในการขอ มีดังนี้

๑. จัดเตรียมขันครู มี ผ้าขาว ผ้าแดง ขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้า อย่างละ ๑ ผืน, ดอกบัว ๕ ดอก, ธูป ๕ ดอก, เทียน ๕ เล่ม, หมากพลู ๕ คำ, ดอกมะลิ ๑ กำ, เงินค่าครู ๑๒ บาท ทั้งหมดจัดใส่พาน

๒. นำพานที่จัดเตรียมไว้ไปที่วัดใหม่อมตรส, วัดอินทรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม หรือวัดใดวัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หรือหากไม่สามารถไปที่วัดได้ จะประกอบพิธีต่อหน้ารูปบูชาหรือต่อหน้ารูปหล่อของท่านก็ได้

๓. นำพานมาวางไว้ด้านหน้า นั่งคุกเข่า จุดธูป ๕ ดอก

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวคาถาบูชาว่า

“อิติปิโส ภะคะวา ราชาโต ท้าวเวสสุวัณโณ พะละสุขัง พรหมรังสี นามะโต อะระหัง พุทธะโต นะโม พุทธายะลูกขอถวายตนเป็นลูกหลานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ขอบารมีท่านจงปกปักรักษาคุ้มครองเกศี ให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัย ทำสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สิ่งที่ทำ ที่ปรารถนานั้น จงพลันสำเร็จด้วยเถิด ขอเจ้าประคุณสมเด็จฯ จงรับเครื่องบูชาครูของลูกนี้ และจงบันดาลประทานพรให้ลูกได้บุตรตามความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”

เสร็จแล้ว ปักธูปลงกระถาง ยกพานถวาย ประนมมือขึ้นกล่าวบอกท่านว่า “บัดนี้เมื่อลูกได้เป็นลูกหลานของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) แล้ว ลูกขอสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรถวายเป็นมหาฤกษ์ ๑ จบ” จากนั้นให้สวดพระคาถาชินบัญชร ๑ จบ (หน้า ๑๓) เสร็จแล้วกราบลง ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

ส่วนเงิน ๑๒ บาทให้นำไปทำบุญถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

บทสวดพระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุต๎วา
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ.

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัส๎มิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต
ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒. ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.