Sale!

คาถาต่ออายุ

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-290-2
ขนาดสินค้า11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก60  กรัม
สีหมึกพิมพ์4 สี
จำนวนหน้า72  หน้า

สั่งพิมพ์ มีชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

1. 100 เล่ม ๆ ละ 16 บาท

2. 300 เล่ม ๆ ละ 14 บาท

3. 500 เล่ม ๆ ละ 12 บาท

4. 4,000 เล่ม ๆ ละ 11 บาท

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


คาถาต่ออายุอุณหิสสวิชัย
ธรรมะเป็นเหมือนผ้าประเจียด
ธรรมะป้องกันความตายมีอยู่ในโลกนี้
ป้องกันความตาย มีความหมาย ๒ ประการ
ป้องกันความตายต้องอาศัยธรรมะ
ธรรมะที่แปลว่า “หน้าที่” มีความสำคัญกว่าคำแปลอื่นๆ
ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกธรรม ย่อมนำความตายมาให้
เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแคล้วคลาดจากโรคภัยและความตาย
มีธรรมะเหมือนมีเครื่องปะทะมัจจุราช
มีธรรมะจะไม่ตายก่อนสิ้นอายุขัย
ปฏิบัติธรรมะเหมือนมีผ้าประเจียดคุ้มครอง
เพราะยึดมั่นในร่างกายความตายจึงก่อทุกข์
เมื่อเห็นโลกเป็นของว่างจิตก้วางไม่ยึดถือเป็นตัวเรา ของเรา
ไม่เผลอสติ กิเลสก็ไม่เกิด
ไม่มีอุปาทาน เกิด-ตายก็เป็นเพียงมายา
ทำประโยชน์โดยไม่ยึดถือคือธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้า
จิตไม่มีอุปาทาน จะเบิกบานสุขที่สุด
เร่่งสร้างธรรมะเป็นที่พึ่ง เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์
เคล็ดการสวดอุณหิสสวิชัย-คาถาต่ออายุ

ลำดับการสวดมนต์

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎สวาสุ)
๕. บทอุณ๎หิสสวิชยคาถา
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. ทำสมาธิ
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล